Oct 2008

นโยบายผู้สมัครผู้ว่า

posted on 01 Oct 2008 19:38 by ojisama

ลืม!!!

posted on 18 Oct 2008 19:33 by ojisama

สะ สะ เสม็ด...

posted on 24 Oct 2008 19:27 by ojisama

ทำงานตามอารมณ์

posted on 31 Oct 2008 20:29 by ojisama